Tách doanh nghiệp

Trong xu thế toàn cầu hóa hiện đại hóa đất nước, xu thế ngày càng hội nhập với nền kinh tế thế giới, việc chia tách doanh nghiệp hoạt động riêng lẻ giúp tái cấu trúc doanh nghiệp tốt hơn.

Tách doanh nghiệp

Theo luật DN số 68/2014/QH13 (Luật doanh nghiệp 2014) cung cấp cho bạn 5 hình thức tổ chức lại doanh nghiệp đó là chia, tách doanh nghiệp, hợp nhập, sáp nhập doanh nghiệp và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Theo luật doanh nghiệp thì công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty hiện có hay còn gọi là công ty bị tách để thành lập một hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mới còn gọi là công ty được tách mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.

Cũng theo luật doanh nghiệp tại Quốc hội khóa XII quy định như sau: Công ty bị tách phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ và số lượng thành viên tương ứng với phần vốn góp, cổ phần và số lượng thành viên giảm xuống đồng thời với đăng ký doanh nghiệp các công ty mới. Sau khi đăng ký doanh nghiệp, công ty bị tách và công ty được tách phải cũng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách, trừ trường hợp công ty bị tách, công ty mới thành lập, chủ nợ, khách hàng và người lao động của công ty bị tách có thỏa thuận khác.

Nghị quyết tách công ty phải có các nội dung chủ yếu về tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị tách; tên công ty được tách sẽ thành lập; phương án sử dụng lao động; cách thức tách công ty; giá trị tài sản, các quyền và nghĩa vụ được chuyển từ công ty bị tách sang công ty được tách; thời hạn thực hiện tách công ty.

Nghị quyết tách doanh nghiệp phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết. Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của công ty được tách thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật này. Trường hợp này, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải kèm theo nghị quyết tách công ty.

Những thông tin nêu trên là những quy định khi bạn có nhu cầu tách doanh nghiệp. Bạn cần đảm bảo thực hiện theo các quy định mà pháp luật  ban hành một cách chính xác nhất. Nếu bạn không muốn mất công để chuẩn bị hồ sơ thủ tục, giải pháp chọn đơn vị làm dịch vụ thành lập doanh nghiệp đứng ra thực hiện trọn gói sẽ giúp bạn giảm chi phí và thời gian tốt nhất.

Bảng giá dịch vụ thành lập doanh nghiệp