Tiếp Thị Sài Gòn
Saigon Marketing online
NEWS  |  TAGS

  • Doanh nghiệp
  • Hỏi: Chi phí thành lập doanh nghiệp tính vào đâu?

Hỏi: Chi phí thành lập doanh nghiệp tính vào đâu?

Chi phí thành lập doanh nghiệp tính vào đâu và nếu muốn thuê nhân viên thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp thay mình nhưng không biết phải chi trả những khoản nào là hợp lí?

Liên quan đến các khoản chi phí thành lập doanh nghiệp tính vào đâu để được cơ quan thuế chấp nhận. Có thể khái quát rằng các khoản chi phí trong quá trình thành lập doanh nghiệp phải được sự nhất trí của những người đồng sáng lập nên doanh nghiệp. Những khoản này sẽ được tính vào chi phí sau khi thành lập doanh nghiệp. Mọi kinh phí trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp phải có đủ chứng từ, hóa đơn hợp pháp.

dich-vu-thanh-lap-doanh-nghiep

Theo Thông tư 45/2013/TT-BTC tại Chương II, Điều 3, Khoản 3 quy định như sau:

"Chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí đào tạo nhân viên, chi phí quảng cáo phát sinh trước khi thành lập doanh nghiệp, chi phí cho giai đoạn nghiên cứu, chi phí chuyển dịch địa điểm, chi phí mua để có và sử dụng các tài liệu kỹ thuật, bằng sáng chế, giấy phép chuyển giao công nghệ, nhãn hiệu thương mại, lợi thế kinh doanh không phải là tài sản cố định vô hình mà được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian tối đa không quá 3 năm theo quy định của Luật thuế TNDN."

Theo Thông tư 219/2013/TT-BTC tại Điều 14, Khoản 12 quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào như sau:

"Trước khi thành lập doanh nghiệp, các sáng lập viên có văn bản ủy quyền cho tổ chức, cá nhân thực hiện chi hộ một số khoản chi phí liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp, mua sắm hàng hóa, vật tư thì doanh nghiệp được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo hóa đơn GTGT đứng tên tổ chức, cá nhân được ủy quyền và phải thực hiện thanh toán cho tổ chức, cá nhân được ủy quyền qua ngân hàng đối với những hóa đơn có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên".

Chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí đào tạo, quảng cáo phát sinh được hạch toán vào các tài khoản kế toán sau:

Nợ TK 242, 142

Nợ TK 133

Có TK 111, 112

Định kỳ phân bổ chi phí: Nợ TK 642 - Có TK 242, 142

Như vậy, chi phí thành lập doanh nghiệp sẽ được tính vào chi phí của công ty sau khi được thành lập. Những cá nhân tham gia hỗ trợ thành lập doanh nghiệp được trả phí cũng sẽ phải nộp thuế cá nhân theo quy định.

Bảng giá dịch vụ thành lập doanh nghiệp