Các bước sát nhập doanh nghiệp tư nhân

Trong quá trình kinh doanh có thể vì muốn công ty lớn mạnh hạnh người ta có thể tiến hành sáp nhập doanh nghiệp tư nhân lại với nhau. Vậy hồ sơ thủ tục của quá trình sáp nhập bao gồm những gì?

Khác với việc thành lập doanh nghiệp mới để bắt đầu hoạt động kinh doanh, việc sáp nhập doanh nghiệp nhằm tăng thêm sức mạnh cạnh tranh trên thương trường của những doanh nghiệp đang hoạt động nhưng bị phân tán nguồn lực. Yêu cầu đặt ra là cần gộp các doanh nghiệp lại để tập trung quản lý, tận dụng lợi thế của nhau và đặc biệt là nguồn vốn, khách hàng sau khi hợp nhất doanh nghiệp.

Sát nhập doanh nghiệp tư nhân

1.Hồ sơ cần thiết khi tiến hành sáp nhập doanh nghiệp tư nhân

Những loại hồ sơ cần thiết khi tiến hành sát nhập doanh nghiệp tư nhân bao gồm:

- Các loại giấy tờ sát nhập có giá trị pháp lý, được thông qua bởi người chủ sở hữ của doanh nghiệp tư nhận có định sát nhập.

- Biên ban họp liên quan đến vấn đề sát nhập của các bên có liên quan.

- Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng kí hoạt động của công ty bị sáp nhập và công ty sáp nhập.

- Còn phải có giấy đăng kí sáp nhập.

- Danh sách các nhân viên của doanh nghiệp.

- Hồ sơ và các loại tài liệu cần thiết khác.

2. Quy trình sáp nhập doanh nghiệp tư nhân

Quy trình sát nhập doanh nghiệp tư nhân bao gồm những quá trình sau:

- Phải có mặt đầy đủ của bên chủ sở hữu của doanh nghiệp bị sát nhập và bên doanh nghiệp sáp nhập.

- Tiến hành đăng kí kinh doanh theo ngành nghề mà doanh nghiệp tiếp nhận doanh nghiệp bị sát nhập.

- Trong trường hợp gia nhập mà doanh nghiệp tiếp nhận doanh nghiệp bị sáp nhận có thì phần từ 30 đến 50% thì trường có liên quan thì bên doanh nghiệp phải cử đại diện để thông báo với cơ quan chức năng về tiến trình sáp nhập. (nếu doanh nghiệp đã chiếm 50% thị phần trên thị trường thì không được phép sáp nhập nữa để tránh nguy cơ độc quyền).

3.Thời gian tiến hành các thủ tục sáp nhập doanh nghiệp tư nhân

Thời gian sáp nhập doanh nghiệp tư nhân như sau:

- Nếu trong trường hợp lập hợp đồng gia nhập và bảng điều lệ doanh nghiệp theo đúng qua định nhà nước: thời gian bình thường đối với trường hợp này là khoảng 7 ngày làm việc tính từ ngày doanh nghiệp nộp hồ sơ.

- Nếu trong trường hợp làm hợp đồng tách và điều lệ của công ty theo quy định của pháp luật của Nhà nước: thời điểm này phụ thuộc vào nhu cầu của doanh nghiệp và sự chi tiết của văn bản đã được thỏa hiệp bởi hai bên doanh nghiệp sáp nhập và bị sáp nhập.

- Khi tiến hành hoạt động tách công ty thì thời gian cần thiết để giải quyết trường hợp này là từ 15-20 ngày tính từ ngày nhận được hồ sơ hợp lí của doanh nghiệp.

Trên đây là một số lưu ý tổng quát về hồ sơ và quá trình sát nhập doanh nghiệp tư nhân. Nếu các doanh nghiệp có ý định sát nhập thì nên tiếp tục tìm hiểu sâu hơn dựa vào những lưu ý trên.

Bảng giá dịch vụ thành lập doanh nghiệp