• Công nghiệp
  • Các bước chuẩn bị trước khi tiến hành kiểm định thiết bị áp lực

Các bước chuẩn bị trước khi tiến hành kiểm định thiết bị áp lực

Thiết bị kiểm tra áp lực cần được kiểm định theo đúng quy chuẩn trong văn bản của nhà nước. Tuy nhiên, bước chuẩn bị để đáp ứng đầy đủ yêu cầu cũng quan trọng không kém quá trình kiểm định thiết bị áp lực. Cơ sở sử dụng cũng như cơ quan thẩm định cần phối hợp chuẩn bị đầy đủ trước khi tiến hành kiểm định.

Chuẩn bị trước khi kiểm định thiết bị áp lực

- Đối với cơ sở có thiết bị áp lực cần kiểm định

Cơ sở sử dụng thiết bị áp lực phải đảm bảo các bộ phận của thiết bị phải được lắp hoàn chỉnh vào máy, tránh không để các bộ phận còn tháo rời rạc, rơi mất dụng cụ không đảm bảo cho quá trình kiểm định.

Chuẩn bi đầy đủ hồ sơ thiết bị, lý lịch của máy, tránh tình trạng làm mất hồ sơ của máy khi đó kiểm định viên sẽ không biết được cấu trúc của thiết bị làm ảnh hưởng đến quá kiểm định.

Tiến hành cách ly vùng có thiết bị áp lực cần kiểm định với các vùng khác, đảm bảo điều kiện làm việc thuận lợi cho kiểm định viên đồng thời đảm bảo an toàn cho nhân viên tại cơ sở.

Phân công nhân viên của cơ sở để tham gia giám sát quá trình kiểm định , Nhân viên được phân công cần có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ một cách nghiêm túc, không cẩu thả.

Liệt kê những yêu cầu mong muốn được giải quyết về thiết bị áp lực gửi cho cơ quan kiểm định. Liệt kê đầy đủ , rõ ràng, dễ hiểu, nêu rõ bộ phận của thiết bị có sự cố hư hỏng.

- Đối với cơ quan có thẩm quyền kiểm định thiết bị áp lực

Nghiên cứu kỹ hồ sơ thiết bị , lý lịch thiết bị, nắm rõ cấu trúc và phương pháp thẩm định đối với thiết bị áp lực của cơ sở.

kiểm định thiết bị áp lực

Gửi cho cơ sở có thiết bị áp lực cần kiểm định những điều cần chuẩn bị trước khi tiến hành kiểm định, Hướng dẫn thật chi tiết và chỉ dẫn một cách rõ ràng để cơ sở có thể dựa vào đó làm theo đúng yêu cầu.

Gửi hồ sơ thiết bị lý lịch thiết bị đến kiểm định viên sẽ phụ trách kiểm định thiết bị áp lực của cơ sở, gửi sớm để kiểm định viên có được thời gian nghiên cứu thiết bị, tìm ra hướng kiểm định tốt nhất cho thiết bị.

Phân công kiểm định viên phù hợp với yêu cầu của khách hàng, đảm bảo kiểm định viên đáp ứng được đầy muốn mong muốn của khách hàng.

Chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị và phương tiện phòng hộ cần cho quá trình kiểm định cho kiểm định viên. Không để tình trạng thiếu trang thiết bị dẫn đến kiểm định viên không thể làm việc được hoặc thiếu phương tiện phòng hộ sẽ ảnh hưởng đến tính mạng và sức khỏe kiểm định viên.

Lập biên bản kiểm bản gồm các mục theo đúng quy định của pháp luật nhà nước. Trước khi kiểm định phải có kí kết biên bản giữa 2 bên là cơ quan thẩm định và cơ sở sử dụng thiết bị áp lực cần kiểm định theo đúng yêu cầu nhà nước đưa ra trong văn bản, phải bổ sung mục hướng dẫn quá trình thẩm định thiết bị áp lực.